Darmowa dostawa od 39,99 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Privacy Policy

1. Administrator danych i definicje

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: Z.G. Spółka Cywilna, telefon: 501008409, NIP: 5222945927, REGON: 142283226.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym: Magnacka 8/58, 02-496 Warszawa;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zgsklep.pl.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 5. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): https://zgsklep.pl za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
 7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
  3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
 4. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Działania marketingowe administratora

 1. Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu internetowego.

4. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
  3. do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infolinia: 606-950-000.

8. Inspektor Ochrony Danych

 1. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

9. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

10. Cookies

 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Close” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 4. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 7. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

Functional cookies (required)

zgsklep.pl

monit_token: 365 days, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.

client: 1 days, cookie
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.

affiliate: 90 days, cookie
Ukladá informácie o ID partnera, z ktorého bol obchod zadaný.

ordersDocuments: cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.

__idsui: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.

login: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na stránku

CPA: 28 days, cookie
Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA/CPS, na ktorých sa lokalita zúčastňuje.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.

basket_id: 365 days, cookie
Identifikátor nákupného košíka používateľa stránky, pridelený na dobu trvania prebiehajúcej relácie.

page_counter: 1 days, cookie
Počítadlo navštívených stránok.

LANGID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o jazyku vybratom používateľom stránky.

REGID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.

CURRID: 180 days, cookie
Ukladá informácie o mene stránky vybranej používateľom

__IAIABT__: 30 days, cookie
Ukladá identifikátor A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Uloží identifikátor variantu vybraného v rámci prebiehajúceho A/B testu.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda ApplePay.

paypalMerchant: 1 days, cookie
ID účtu PayPal.

toplayerNextShowTime_: cookie
Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Ukladá informácie o uzavretí aktívneho panela zliav.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Uloží informáciu o uzavretí lišty bezplatného doručenia.

redirection: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna s uvedením navrhovaného jazyka pre obchod.

filterHidden: 365 days, cookie
Po kliknutí na možnosť zložiť filter pre tovar sa uloží, ktorý filter sa má zložiť pri obnovení zoznamu tovaru.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacej správy.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Obsahuje informácie o menách programov CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

basket_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte produktov v košíku.

wishes_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte produktov v zozname obľúbených.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacieho okna informujúceho o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda PayPal.

ck_cook: 3 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil so súbormi cookie.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie vašich preferencií a ďalších informácií, napríklad preferovaného jazyka, počtu výsledkov, ktoré chcete, aby sa zobrazovali na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20), a toho, či chcete mať zapnutý filter Google SafeSearch. Tento súbor cookie je potrebný aj na poskytovanie platobnej služby Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu stránku pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.

PayPal

ts: cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

ts_c: 1095 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na predchádzanie podvodom.

x-pp-s: cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

enforce_policy: 365 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

tsrce: 3 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

l7_az: 60 minutes, cookie
Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej stránke.

LANG: 1 days, cookie
Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

nsid: cookie
Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov predbežných objednávok, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

_ga: 730 days, cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

_gid: 1 days, cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

_gat: 1 days, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Verzia súboru cookie, ktorá nie je určená len pre HTTP, s názvom FPLC s hodnotou hashovanou z hodnoty FPID.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom nástroja Google Tag Manager, tento súbor cookie sa bude volať _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Slúži na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a ďalších informácií.

__utma: 730 days, cookie
Slúži na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Slúži na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí javascriptová knižnica a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmc: cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené pre interoperabilitu s urchin.js. V minulosti tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.

__utmt: 10 minutes, cookie
Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

__utmz: 180 days, cookie
Uloží zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Slúži na ukladanie vlastných premenných údajov na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa používal aj pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku v lietadle alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby AMP Client ID.

FPID: 730 days, cookie
Tento súbor cookie sa štandardne nazýva FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v súbore FPID sa použije na nastavenie identifikátora klienta v požiadavke na servery spoločnosti Google.

_gaexp: 90 days, cookie
Slúži na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na identifikátory zákazníkov služby Google Ads.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kampaní Google Ads.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID reklamných skupín Google Ads.

_opt_awkid: 1 days, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kritérií Google Ads.

_opt_utmc: 1 days, cookie
Uloží posledný parameter dopytu utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
Tento súbor cookie sa vytvorí pri spustení experimentu presmerovania. Ukladá ID experimentu, ID variantu a odkaz na presmerovanú stránku.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To umožňuje prispôsobiť vašu marketingovú stratégiu.

__utmli: 60 days, cookie
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá sa v rámci analýz na stránke snaží rozlišovať kliknutia na odkazy vedúce na rovnaké miesto určenia. Obsahuje identifikátor (ak existuje) kliknutého odkazu (alebo jeho nadradeného odkazu), ktorý sa načíta na nasledujúcej stránke, takže analýzy na stránke môžu určiť, kde na stránke sa kliknutý odkaz nachádzal.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Obsahujú digitálne podpísané a zašifrované záznamy ID účtu Google používateľa a posledného času prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


Advertising cookies

zgsklep.pl

RSSID: 180 days, cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
Poskytovanie reklamy alebo opätovné cielenie.


 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: .
 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pd adresem: https://zgsklep.pl/slo-delivery.html.
 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://zgsklep.pl/slo-payments.html.

11. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://zgsklep.pl/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

12. Konto

 1. Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.
 6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
pixel